Protezy nakładkowe

Protezy nakładkowe stanowią idealne rozwiązanie dla pacjentów z uzębieniem resztkowym. Swoim wyglądem i zasięgiem przypominają tradycyjne protezy całkowite. Różnica polega na tym, że są wsparte (nałożone) na uzębieniu naturalnym lub na wszczepionych implantach. Istotnymi zaletami noszenia protez nakładkowych są:

  • ograniczenie zaników wyrostka zębodołowego poprzez możliwość dłuższego utrzymania uzębienia resztkowego,
  • poprawa retencji uzupełnień ruchomych,
  • ozębnowe przenoszenie sił żucia,
  • ułatwiona adaptacja.

Bardzo ważny jest wyższy komfort użytkowania w porównaniu z protezą całkowitą i częściową, a także możliwość zmniejszenia płyty protezy i lepsza estetyka. Wadami protez nakładkowych jest konieczność dokładniejszej higieny, częstsze wizyty kontrolne, częstsze naprawy i modyfikacje.

Protezy nakładowe, dzięki wykorzystaniu uzębienia resztkowego, umożliwiają rozłożenie obciążenia okluzyjno – artykulacyjnego. Jest ono częściowo przenoszone przez błonę śluzową i okostną, a częściowo przez zęby i ozębną. Ten sposób przenoszenia obciążeń jest korzystniejszy dla zębów filarowych i podłoża śluzówkowo – kostnego. Uzębienie resztkowe jest szczególnie ważne z uwagi na zachowaną wrażliwość prioprioreceptorów w ozębnej, których zadanie polega na regulacji siły żucia, ochronie przed przeciążeniami zgryzowymi, a także odruchowym ustawianiu żuchwy w pozycji centralnej.

Uzębienie resztkowe może pełnić rolę pełnowartościowych filarów zakotwiczających i stabilizujących protezy ruchome typu overdenture. W przypadku bezzębia, gdy pacjent nie jest w stanie zaadoptować się do protezy ruchomej, istnieje  możliwość wszczepienia  implantów i wykonania protezy nakładkowej, ewentualnie dostosowanie protezy wcześniej użytkowanej.