Informacja o pracowni rentgenowskiej

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1173 z późn. zm.) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Informacja dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bianco Monika Kalabis-Mucowska (dalej „Administrator”), adres: al. Bielska 135/22, 43-100 Tychy, telefon 32 720 22 00, e-mail: biuro@bianco-stomatologia.pl.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Administrator może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
   • ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej i internetowej, w rejestracjach Administratora, w gabinecie lekarskim),
   • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
   • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
   • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub informowania o terminie wizyty,
   • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
  • archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
  • związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
  • związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem,
  • innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Administratora,
  • podmiotom współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym: podmiotom leczniczym, laboratoriom protetycznym, pracowniom rentgenowskim oraz centrom diagnostycznym, laboratoriom analitycznym,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług rejestracji wizyt i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
  • osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
  • podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  • innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
  Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Obowiązek podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.